توضیحات (شهریه(تومان ساعت تشکیل روز تشکیل مدت دوره نام استاد نام دوره ردیف
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه 98 7600000 17-21 چهارشنبه 100 دکتر کشاورز دوره safe&etabs و دفترچه محاسباتی گروه C 1
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه 98 6300000 14-17 دوشنبه 50 استاد خجسته دوره ICDL مقدماتی و پیشرفته گروه B 2
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه 98 7900000 9-13 پنجشنبه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیت گروه C 3
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه 98 7600000 14-17 پنجشنبه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه B 4
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه 98 7300000 14-17 پنجشنبه 60 استاد نقدی دوره جامع حسابداری گروه D 5
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
730000 17-21 پنجشنبه 60 استاد نقدی دوره جامع حسابداری گروهC 6
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
670000 17-20 یکشنبه 45 استاد دریابر دوره جامع Hysys& Aspen گروه A 7
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
670000 14-17 چهارشنبه 50 استاد درستی دوره جامع SPSS گروه A 8
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 98
790000 17-21 سه شنبه 80 استاد فروزان دوره جامع شبکه MCSA گروه A 9
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
760000 17-20 شنبه 60 استاد محمود زاده دوره جامع MATLAB گروه A 10
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
760000 17-21 چهارشنبه 100 دکتر کشاورز دوره جامع Safe&Etabs و دفترچه محاسباتی گروه B 11
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
760000 17-21 پنجشنبه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه A 12
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 98
790000 9-13 جمعه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروه B 13
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
730000 17-20 چهارشنبه 60 استاد جمعه پور دوره جامع حسابداری گروهB 14
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
630000 14-17 یکشنبه 60 استاد خجسته دوره ICDL مقدماتی و پیشرفته گروه A 15
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-20 پنج شنبه 50 استاد نقدی دوره اظهارنامه و دفاتر مالیاتی گروهA 16
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-21 چهارشنبه 60 استاد فاطمی دوره جامع برنامه نویسی اندروید گروه A 17